top of page
WE ARE A PROPERTY DEVELOPMENT LOCATED IN HUA HIN, THAILAND
BUILD THE HOUSE OF YOUR DREAMS WITH US :
27 PLOTS - 4 DESIGNS
STARTING PRICE
6,500,000 THB

วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้คุณมั่นใจว่า “ความสงบคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ที่อยู่ในบ้านในความฝันของคุณ ซึ่งผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นที่ให้ "ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจ" ของคุณตลอดเวลาซึ่งบ้านของคุณ คือ ความรักความเอาใจใส่ของเรา

พาโนรามา ดีเวลลอปเมนท์ หัวหิน

bottom of page